เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญญธารา จำกัด ได้เข้ารับรางวัล Process Excellence Award 2016 ในระดับ Silver จากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฝึกอบรม” ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่นำระบบ IT มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดฝึกอบรมของบริษัทฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในธุรกิจสะดวกซื้อ.
ทั้งนี้งาน Process Excellence Award 2016 ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมปรับปรุงกระบวนการทำงาน ใน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ง่ายขึ้น 2.การลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงาน 3.การใช้ระบบ IT มาสนับสนุนการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรเกิดความยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งต่อองค์กร ลูกค้า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.

ปัญญธารา คว้ารางวัลคุณภาพ ระดับ Silver ในงาน Thailand Lean Award 2016“

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

เป็นองค์กรคุณภาพ
ที่มุ่งพัฒนาบุคลากร
ให้เป็นมืออาชีพ ในธุรกิจสะดวกซื้อ

ติดต่อเรา

บริษัท ปัญญธารา จำกัด

54/1-10 หมู่ 2 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

  083-854-7336

นโยบายความปลอดภัย

เว็บไซต์ www.panyatara.co.th มีการเก็บ Cookies ซึ่งเป็นการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเว็บไซต์ คุณสามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หน้า Cookies Notice