จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์บริหารและปฎิบัติการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อการเพิ่มประสิทธิผลการเรียนรู้และประสิทธิภาพ การดำเนินงาน
เป็นเครื่องมือในการจัดการศึกษา การฝึกอบรม ที่มีนโยบายและแนวทาง การปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน ของบริษัท ปัญญธารา จำกัด, บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด, สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
โดยให้บริการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการในการจัดการศึกษา การฝึกอบรมสำหรับ นักเรียน นักศึกษา และพนักงาน ของกลุ่มธุรกิจบริษัท CP ALL จำกัด (มหาชน)

บริการของศูนย์ ฯ

ให้บริการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รวมถึงการจัดการข้อมูล ติดตามและประเมินผลการเรียนรู้

 

ผลิตบทเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Courseware) โดยผู้เชี่ยวชาญเนื้อหา (Subject Matter Experts) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการสอน (Instructional Design Experts) ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Professionals)

สามารถตรวจสอบประวัติฝึกอบรมได้ที่ >> Read More

สมาชิกของเรา