ILS Team Synergy for Excellence สร้างความสามัคคี รักและผูกพัน

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ปัญญธารา จำกัด จัดสัมมนาหลักสูตร “ILS Team Synergy for Excellence”

เมื่อวันที่ 21-22 กุมภาพันธ์ 2558 บริษัท ปัญญธารา จำกัด จัดสัมมนาหลักสูตร “ILS Team Synergy for Excellence”
โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการทำงานเป็นทีม สร้างความสามัคคี ความรัก และความผูกพันธ์ในองค์กร ให้กับพนักงานและผู้บริหาร บริษัท ไอ.แอล.เอส. จำกัด ณ โรงแรมพินนาเคิล จ.ชลบุรี