หลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 บริษัทปัญญธารา จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่” ให้กับบุคลากร บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 26-27 มิถุนายน 2558 บริษัทปัญญธารา จำกัด จัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้บริหารรุ่นใหม่” ให้กับบุคลากร บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาภาวะผู้นำ รวมทั้งการส่งเสริมความรู้ในการทำโครงการ Productivity Improvement