ผู้บริหารปัญญธารา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมของบริษัทฯ ในหลักสูตร Advance Retail Management (ARM) รุ่นที่ 25

     ผู้บริหารปัญญธารา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมของบริษัทฯ ในหลักสูตร Advance Retail Management (ARM)

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 เวลา 09:00 – 12:00 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ธาราพาร์ค คุณวีรวรรณ ฉาบสุวรรณ ผจก.ทั่วไปอาวุโส บจ.ปัญญธารา ได้รับเชิญให้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในหัวข้อบรรยาย : “กรณีศึกษา บริษัท ปัญญธารา ฝึกอบรมอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพการทํางาน กับพนักงานทุกระดับ : ศูนย์กลางการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร ” ซึ่งได้ความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรม ในการร่วมสอบถาม และแลกเปลี่ยนประสบการณ์

นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรม ยังได้ให้ความสนใจในการเข้าเยี่ยมชม และรับฟังบรรยายพิเศษ จากคุณเจนวิชญ์ ทองอ่อน รองผู้จัดการฝ่าย ฝ่ายวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บจ.ปัญญธารา ซึ่งบรรยายเกียวกับการเรียนการสอน และฝึกปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการจำลอง ( Store Model ) นอกจากนี้ยังได้เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการงานขายเครื่อง Point of Sale (POS) โดยเข้ารับฟังบรรยายจากคุณราชันย์ ทาทอง วิทยากร ฝ่ายฝึกอบรม Satellite กทม. BE บจ.ปัญญธารา

ผู้บริหารปัญญธารา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมของบริษัทฯ ในหลักสูตร  Advance Retail Management  (ARM) “
ผู้บริหารปัญญธารา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมของบริษัทฯ ในหลักสูตร  Advance Retail Management  (ARM) “
ผู้บริหารปัญญธารา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมของบริษัทฯ ในหลักสูตร  Advance Retail Management  (ARM) “
ผู้บริหารปัญญธารา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมของบริษัทฯ ในหลักสูตร  Advance Retail Management  (ARM) “