บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด เยี่ยมชมดูงาน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะผู้บริหารจาก บจ.เชลล์แห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทปัญญธารา จำกัด

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2558 คณะผู้บริหารจาก บจ.เชลล์แห่งประเทศไทย
จำนวน 10 คน เข้าเยี่ยมชม ศูนย์ฝึกอบรม บริษัทปัญญธารา จำกัด โดยมีคุณปัทมา เอื้ออรรถการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ให้การต้อนรับและคุณวีรวรรณ ฉาบสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส บรรยายบรรยาย “ การฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากร” และตอบข้อซักถาม พร้อมชม VDO แนะนำสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ โดย สำนักสื่อสารองค์กร สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จากนั้นไปเยี่ยมชม Store Model, ห้อง POS & SC ของบริษัทปัญญธารา และ CPALL Academy ของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์