คณะผู้บริหาร CP ALL ต้อนรับคณะผู้บริหารศึกษาดูงาน จากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ปัญญธารา จำกัด และ บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ที่ให้ความสนใจ

เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) นำโดย คุณสุรพันธ์ ปุสสเด็จ ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส บริษัทซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ปัญญธารา จำกัด และ บริษัท ออลล์เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากบริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ที่ให้ความสนใจ ในการเข้ามาศึกษาและดูงานฝึกอบรม ของบริษัท ปัญญารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด

โดยคุณวีรวรรณ ฉาบสุวรรณ ผู้จัดการทั่วไปอาวุโส ด้านบริหารแผนและพัฒนาการเรียนรู้ บจ.ปัญญธารา, บจ.ออลล์เทรนนิ่ง ได้ให้เกียรติในการกล่าวบรรรยายให้ความรู้กับคณะเยี่ยมชม ในหัวข้อ กระบวนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรของบริษัท ซีพี ออลล์ รวมทั้งได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมชมห้องฝึกปฏิบัติการงานร้านสาขา Store Model, ห้องปฏิบัติการเครื่อง POS และ SC ทั้งนี้คุณสุรพันธ์ ปุจสสเด็จ ได้ให้เกียรติในการมอบของที่ระลึกแก่ผู้บริหารจากบจ.บุญรอดบริวเวอรี่ พร้อมถ่ายภาพร่วมกันอีกด้วย

คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน จากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน จากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน จากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
คณะผู้บริหารศึกษาดูงาน จากบริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด