บจ.ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับจังหวัด)

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณอนุชา ศุภสิทธิจันทร์ รองผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาองค์กร เป็นตัวแทน ขึ้นรับโล่ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับจังหวัด) โดยมีนายวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล

วันที่ 24 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรม ฮิลตัน หัวหิน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คุณอนุชา ศุภสิทธิจันทร์ รองผู้จัดการทั่วไป ด้านพัฒนาองค์กร เป็นตัวแทน ขึ้นรับโล่ รางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (ระดับจังหวัด) โดยมีนายวรานนท์ ปีติวรรณ รองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบรางวัล

ทั้งนี้ การที่องค์กรได้รับรางวัลดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ ในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน อย่างเป็นระบบและได้มาตรฐานสากล รวมถึงการรณรงค์ และส่งเสริมให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญในการดูแล รักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย.

บจ.ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง ได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน