บจ.ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558

วันที่ 24 กันยายน 2558 บจ.ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558 ขึ้น โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้เข้าอบรมภายในศูนย์ฝึกอบรมพาราพาร์ค ร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้

วันที่ 24 กันยายน 2558 บจ.ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง ได้จัดกิจกรรมฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558 ขึ้น โดยมีผู้บริหาร และพนักงาน รวมถึงผู้เข้าอบรมภายในศูนย์ฝึกอบรมพาราพาร์ค ร่วมในการฝึกซ้อมครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้มาใช้บริการ ภายในศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค จึงได้กำหนดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟขึ้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็น การเตรียมความพร้อมรองรับเหตุการณ์เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงการทบทวนแนวทางในการเตรียม ความพร้อมเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่ออัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น รวมถึงการสร้างความเชื่อมั่นในด้านความปลอดภัย ให้แก่ผู้เข้ารับบริการในศูนย์ฝึกอบรมธาราพาร์ค.

บจ.ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง  ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558
บจ.ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง  ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558
บจ.ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง  ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558
บจ.ปัญญธารา และออลล์ เทรนนิ่ง  ฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2558