บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ Site Visit Thailand Lean Award 2016

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่าน คุณปัทมา เอื้ออรรถการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวมถึงคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ Site Visit Thailand Lean Award 2016

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 ที่ผ่าน คุณปัทมา เอื้ออรรถการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ รวมถึงคณะผู้บริหาร และพนักงาน บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการ Site Visit Thailand Lean Award 2016 ที่ให้เกียรติเข้ามารับฟังผลการดำเนินกิจกรรมด้าน Lean ขององค์กร รวมถึงเข้าชมพื้นที่ภายในบริษัทฯ ซึ่งได้แก่ ห้องฝึกปฏิบัติการแฟรนไชส์ซี่ (Store Model) , ห้องฝึกปฏิบัติการเครื่อง POS& SC โดยหลังจากการเยี่ยมชมและสรุปผลการ Site Visit แล้ว คณะกรรมการได้ให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง กิจกรรมด้านต่างๆ ของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรม Site Visit Thailand Lean Award 2016
บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรม Site Visit Thailand Lean Award 2016
บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรม Site Visit Thailand Lean Award 2016
บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรม Site Visit Thailand Lean Award 2016
บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรม Site Visit Thailand Lean Award 2016
บริษัท ปัญญธารา จำกัด และบริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะกรรม Site Visit Thailand Lean Award 2016