ปัญญธารา พร้อมก้าวสู่องค์คุณภาพกับรางวัลระดับ Silver จากงาน Process Excellence Award 2016

   เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญญธารา จำกัด ได้เข้ารับรางวัล Process Excellence Award 2016 ในระดับ Silver

เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา บริษัท ปัญญธารา จำกัด ได้เข้ารับรางวัล Process Excellence Award 2016 ในระดับ Silver จากการส่งผลงานเข้าประกวดในโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการฝึกอบรม” ทั้งนี้โครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่นำระบบ IT มาใช้ในการปรับปรุงกระบวนการจัดฝึกอบรมของบริษัทฯ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์องค์กรที่พร้อมจะก้าวสู่การเป็นองค์กรคุณภาพที่มุ่งพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพในธุรกิจสะดวกซื้อ.


ทั้งนี้งาน Process Excellence Award 2016 ได้มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมปรับปรุงกระบวนการทำงาน ใน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.การปรับปรุงกระบวนการทำงานให้ง่ายขึ้น 2.การลดความซ้ำซ้อนในกระบวนการทำงาน 3.การใช้ระบบ IT มาสนับสนุนการทำงาน ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรเกิดความยั่งยืนในระยะยาว รวมถึงเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงานภายในองค์กร เพื่อส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ผลงานให้มีประสิทธิภาพ ทั้งต่อองค์กร ลูกค้า และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง.

ปัญญธารา คว้ารางวัลคุณภาพ ระดับ Silver ในงาน Thailand Lean Award 2016“