Advice พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการแข่งขันในโลกยุค 4.0

     Advice พร้อมพัฒนาศักยภาพบุคลากรรองรับการแข่งขันในโลกยุค 4.0

เมื่อวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2559 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเดอะริช จ.นนทบุรี บริษัท ปัญญธารา จำกัด ได้มีโอกาสให้บริการจัดฝึกอบรมในหลักสูตร “พัฒนาทักษะผู้จัดการร้านสู่มืออาชีพ” แก่บริษัท บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด (Advice) ซึ่งเป็น ผู้ให้บริการอันดับหนึ่งด้านไอที และสมาร์ทโฟน ในรูปแบบค้าปลีก ผ่านช่องทางอินเตอร์เน็ต และร้านสาขา ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศไทย

โดยในหลักสูตรดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้จัดการร้านสาขา ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ทักษะของผู้นำในยุคดิจิตอล ,เทคนิคของผู้นำและการพัฒนาบุคลิกภาพ รวมไปถึงการบริหารจัดการร้านสาขาอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อตอบโจทย์กับการพัฒนาบุคลากรให้รองรับกับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต โดยมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญของบริษัทฯ ได้แก่ คุณภาวิช ทินสาร, คุณจันทิมา ลีวัฒนกุล และคุณกรรณิการ์ บุตรจันทร์ มาให้ความรู้ภาคทฤษฏีและฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้นตลอด 3 วัน.

ผู้บริหารปัญญธารา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมของบริษัทฯ ในหลักสูตร  Advance Retail Management  (ARM) รุ่นที่ 25 “
ผู้บริหารปัญญธารา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมของบริษัทฯ ในหลักสูตร  Advance Retail Management  (ARM) รุ่นที่ 25 “
ผู้บริหารปัญญธารา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมของบริษัทฯ ในหลักสูตร  Advance Retail Management  (ARM) รุ่นที่ 25 “
ผู้บริหารปัญญธารา ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกอบรมของบริษัทฯ ในหลักสูตร  Advance Retail Management  (ARM) รุ่นที่ 25 “